Algemene voorwaarden voor de opleidingen van Centrum Tea Adema

Algemene voorwaarden

Definitie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Centrum Tea Adema en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van Centrum Tea Adema.

Overeenkomst:
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde opleiding op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Centrum Tea Adema. De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor de online opleidingen. Zie hiervoor de aanvullende voorwaarden.
Let op: Met het invullen van het inschrijfformulier wordt een financiële verplichting aangegaan.
Centrum Tea Adema heeft het recht om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de opleiding.
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van het inschrijfgeld en adminsitratiekosten.

Is de opleiding waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.
Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer bij acceptatie van deelname aan de opleiding, uitgezonderd vakantieperioden, binnen vijf werkdagen de factuur voor het inschrijfgeld en een bevestiging van deelname.

De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met,  de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

Betaling:
Online opleidingen dienen direct betaald te worden waarna deelname mogelijk is.
Na inschrijving van andere opleidingen ontvangt de deelnemer een bevestiging via de mail van deelname aan de opleiding waarvoor is ingeschreven. Hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
De inschrijving voor de basisopleiding en vervolgopleidingen is pas definitief nadat het bedrag van het inschrijfgeld is bijgeschreven
. De datum van het eigen bankrekening afschrift van de deelnemer geldt als bewijs.
De administratiekosten voor de basisopleiding bedragen € 45,–.
Voor de basisopleiding tot kindercoach is inschrijfgeld verschuldigd van € 199,–  plus de administratiekosten. Deze inschrijving is geldig tot de datum van deelname.
Voor de training Ik leer leren ontvangt de inschrijver direct een factuur voor deelname. Deze dient binnen 2 weken te zijn voldaan en geldt als bewijs van inschrijving.
Voor alle andere opleidingen ontvangt de inschrijver een factuur van € 100,– voor inschrijfgeld. De inschrijving is pas definitief nadat dit bedrag is voldaan.
Vanaf twee tot drie maanden voor de start van een opleiding wordt een factuur voor de (resterende) kosten van de opleiding verzonden.
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen.
De deelnemer kan 14 werkdagen bedenktijd in acht nemen. De deelnemer verplicht zich tot tijdige betaling.
Bij betaling in termijnen wordt er € 7.50 bank en administratiekosten in rekening gebracht.
De kosten van opleidingen zijn vrijgesteld van Btw.
Als de werkgever betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Met de inschrijving is de deelnemer zelf een financiële verplichting aangegaan.

Het is niet mogelijk de kosten van het inschrijfgeld en administratiekosten retour te ontvangen bij annulering van een opleiding.

Deelname of wijzigen van deelname voor opleidingen anders dan online opleidingen:
Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusbedrag is betaald.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep dan wordt € 45,–  administratiekosten in rekening gebracht. De  inschrijvingskosten en administratiekosten kunnen niet worden terugbetaald.
Vanaf acht weken voor de start van de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding voor het wijzigen naar een andere groep.
Bij wijzigen vanaf drie weken voor de start van een opleiding is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Centrum Tea Adema.
Is een deelnemer verhinderd voor een opleidingsdag en wil deelnemer deze inhalen op een andere dag dan worden € 195,– kosten per dag in rekening gebracht.
Bij afmelding voor een gehele opleiding binnen 3 weken voor de startdatum dan worden de volledige opleidingskosten in rekening gebracht.

Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Centrum Tea Adema.

Annuleren anders dan voor online opleidingen:
Tot acht weken voor aanvang van een opleiding of training kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd.
De inschrijfkosten en administratiekosten kunnen niet geretourneerd worden.
Wordt binnen acht weken voor de aanvang van de basisopleiding of een andere opleiding of training Ik leer leren geannuleerd, dan is 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd.
Vanaf drie weken voor de start van de opleiding is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Centrum Tea Adema zich het recht voor de opleiding te annuleren.
Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

Aansprakelijkheid:
Centrum Tea Adema spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de opleidingen uit te voeren. Centrum Tea Adema is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding en/of training. Centrum Tea Adema is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Centrum Tea Adema op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Centrum Tea Adema.
Centrum Tea Adema is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

Ik leer leren
Alle voorgaande genoemde voorwaarden gelden bij het inschrijven voor de train de trainer Ik leer leren.
Bij inschrijving ontvangt de deelnemer direct een factuur voor betaling van de training, behalve voor locatie Burgum.
Deze factuur dient voor aanvang van de training en maximaal 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Degene die zich inschrijft is verantwoordelijk voor tijdige betaling.
Voor annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals eerder genoemd.

Deelnemers aan de training Ik leer leren zijn vrij om trainingen Ik leer leren te verzorgen aan groepjes of individuele kinderen en adolescenten. Het tarief voor een Ik leer leren training is vastgesteld zoals vermeld op de website inclusief btw.
Deelnemers verplichten zich bij aanmelding om zich hieraan te houden en de genoemde tarieven te hanteren.
Aanvullende afspraken en regels ontvangt de deelnemer bij deelname.
Ik leer leren mag alleen aan kinderen/pubers en jongeren worden gegeven.  Het is niet toegestaan collega’s, leerkrachten, hulpverleners of andere volwassenen op te leiden.  Dit is alleen voorbehouden aan Centrum Tea Adema en de door haar aangewezen trainers.
Niets uit de handleiding en het werkboek Ik leer leren mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming vooraf van Centrum Tea Adema.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet1912j het Besluit van 20 juni 1974, St.b.351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht.

Aanvullende voorwaarden online opleidingen:
Voor aanvang van de online opleidingen van Centrum Tea Adema is vooruitbetaling verschuldigd.

Centrum Tea Adema kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Centrum Tea Adema gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
Centrum Tea Adema kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Annulering/opzegging van een online opleiding overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Centrum Tea Adema vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Centrum Tea Adema gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online opleiding van start gaat.
Mocht Centrum Tea Adema onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Centrum Tea Adema alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Centrum Tea Adema een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Om tot een optimaal resultaat te komen van de online opleiding is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aan de slag te gaan met het cursusmateriaal.

Centrum Tea Adema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Centrum Tea Adema niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

Voor wat betreft het gebruik van cmssystemen, staat Centrum Tea Adema bij de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er voor in dat het geheel naar behoren functioneert.
Opdrachtgever dient zelf na te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en geoffreerd.
Nadat de opdrachtgever dat heeft beoordeeld en geaccepteerd, is Centrum Tea Adema niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken, zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen, etc.
Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op het overeengekomen van zogeheten open source systemen (cms).
Voor zover Centrum Tea Adema bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Centrum Tea Adema weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Centrum Tea Adema op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Centrum Tea Adema of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Centrum Tea Adema .
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Centrum Tea Adema slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Centrum Tea Adema voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Conflict
Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.
De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

Vertrouwelijkheid:
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Centrum Tea Adema vertrouwelijk behandeld.  Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Centrum Tea Adema zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar deelnemers zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt.
Centrum Tea Adema houdt zich aan de privacy wetgeving.
Lees de privacy verklaring via deze link.

Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van opleidingen berust bij Centrum Tea Adema.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Centrum Tea Adema lesmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en de websites van Centrum Tea Adema op welke manier dan ook te vermenigvuldigen,  (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Centrum Tea Adema.
De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Centrum Tea Adema of bij de rechthebbende (o.a. Ninico) van het intellectuele eigendomsrecht.
De readers met de theorie die worden ontvangen, worden  eigendom. Echter de inhoud van de readers blijft intellectueel eigendom van Centrum Tea Adema en mag derhalve niet gekopieerd worden.
De materialen mogen eveneens vrij gebruikt worden en niet nagemaakt of gekopieerd worden.


Dit bericht is geplaatst in Gecertificeerde kindercoaches, Ik leer leren trainers. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *