Algemene voorwaarden voor de opleidingen van Centrum Tea Adema

Algemene voorwaarden

Definitie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Centrum Tea Adema en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van Centrum Tea Adema.

Overeenkomst:
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde opleiding op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Centrum Tea Adema. De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren.
Let op: Met het invullen van het inschrijfformulier wordt een financiële verplichting aangegaan.
Centrum Tea Adema heeft het recht om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de opleiding.
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van de (aan)betaling.

Is de opleiding waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.
Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer bij acceptatie van deelname aan de opleiding, uitgezonderd vakantieperioden, binnen vijf werkdagen de factuur voor de (aan)betaling dan wel een bevestiging van deelname.

De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met,  de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

Betaling:
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging brief via de mail van deelname aan de opleiding waarvoor is ingeschreven. Hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
De inschrijving voor de basisopleiding is pas definitief nadat het bedrag van de aanbetaling is bijgeschreven
. De datum van het eigen bankrekening afschrift van de deelnemer geldt als bewijs.
De inschrijvingskosten bedragen € 45,–.
Voor de basisopleiding tot kindercoach is een aanbetaling verschuldigd van € 199,–  plus de inschrijvingskosten. De aanbetaling is een jaar geldig vanaf datum inschrijving.
Vanaf twee tot drie maanden voor de start van een opleiding wordt een factuur voor de (resterende) kosten van de opleiding verzonden.
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen.  De deelnemer kan 14 werkdagen bedenktijd in acht nemen. De deelnemer verplicht zich tot tijdige betaling. Bij betaling in termijnen wordt er € 7.50 bank en administratiekosten in rekening gebracht.
De kosten van opleidingen zijn vrijgesteld van Btw.
Als de werkgever betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Met de inschrijving is de deelnemer zelf een financiële verplichting aangegaan.

Deelname of wijzigen van deelname:
Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusbedrag is betaald.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep dan wordt € 45,–  administratiekosten in rekening gebracht. De aanbetaling en inschrijvingskosten kunnen niet worden terugbetaald.
Vanaf zes weken voor de start van de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding voor het wijzigen naar een andere groep. Bij wijzigen vanaf 3 weken voor de start van een opleiding is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Centrum Tea Adema.
Is er een deelnemer verhinderd voor een opleidingsdag en wil deelnemer deze inhalen op een andere dag dan worden € 95,– kosten per dag in rekening gebracht. Bij afmelding voor een gehele opleiding binnen 3 weken voor de startdatum dan worden de volledige opleidingskosten in rekening gebracht.
Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Centrum Tea Adema.

Annuleren:
Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd.
De aanbetaling van € 199,– en inschrijvingskosten van € 45,– kunnen niet geretourneerd worden.
Wordt binnen 6 weken voor de aanvang geannuleerd, dan is 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd.
Vanaf 3 weken voor de start van de opleiding is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Centrum Tea Adema zich het recht voor de opleiding te annuleren. Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

Aansprakelijkheid:
Centrum Tea Adema spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de opleidingen uit te voeren. Centrum Tea Adema is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding en/of training. Centrum Tea Adema is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.
Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Centrum Tea Adema op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Centrum Tea Adema.
Centrum Tea Adema is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

Ik leer leren
Alle voorgaande genoemde voorwaarden gelden bij het inschrijven voor de train de trainer Ik leer leren.
Deelnemers aan de training Ik leer leren zijn vrij om trainingen Ik leer leren te verzorgen aan groepjes of individuele kinderen en adolescenten. Het tarief voor een Ik leer leren training is vastgesteld zoals vermeld op de website inclusief btw.
Deelnemers verplichten zich bij aanmelding om zich hieraan te houden en de genoemde tarieven te hanteren.
Aanvullende afspraken en regels ontvangt de deelnemer bij deelname.
Ik leer leren mag alleen aan kinderen/pubers en jongeren worden gegeven.  Het is niet toegestaan collega’s, leerkrachten, hulpverleners of andere volwassenen op te leiden.  Dit is alleen voorbehouden aan Centrum Tea Adema en de door haar aangewezen trainers.
Niets uit de handleiding en het werkboek Ik leer leren mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming vooraf van Centrum Tea Adema.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet1912j het Besluit van 20 juni 1974, St.b.351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht.

Conflict
Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.
De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

Vertrouwelijkheid:
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Centrum Tea Adema vertrouwelijk behandeld.  Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Centrum Tea Adema zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar deelnemers zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt.
Centrum Tea Adema houdt zich aan de privacy wetgeving.
Lees de privacy verklaring via deze link.

Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van opleidingen berust bij Centrum Tea Adema.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Centrum Tea Adema lesmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en de websites van Centrum Tea Adema op welke manier dan ook te vermenigvuldigen,  (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Centrum Tea Adema.
De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Centrum Tea Adema of bij de rechthebbende (o.a. Ninico) van het intellectuele eigendomsrecht.

Dit bericht is geplaatst in Gecertificeerde kindercoaches, Ik leer leren trainers. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *